1

7 maja –
11 czerwca 2018 roku 
w godz. 800 – 1500

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2

22.06.2018 r. (piątek)
w godz. 800 – 1700
25.06.2018 r. (poniedziałek)
w godz. 800 – 1700
26.06.2018 r. (wtorek)
w godz. 800 – 1700

Przyjmowanie oryginałów lub kopii poświadczonych przez dyrektora gimnazjum świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

3

29 czerwca 2018 r.
do godz. 1000

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

4

29 czerwca - 6 lipca 2018 r.
w godz. 800 – 1700

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych dokumentów (m. in. 2 zdjęcia, karta zdrowia)

5

9 lipca 2018 r.
do godz. 1000

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły