Warunki przyjęcia do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego M. Konopnickiej w Jedliczu na rok szkolny 2021/2022.

Warunki przyjęcia do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego M. Konopnickiej w Jedliczu na rok szkolny 2021/2022.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział absolwenci szkół podstawowych do ukończenia 18 roku życia.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na okres nauki w szkole biorą udział w rekrutacji do szkół ogólnodostępnych zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi im możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych korzystając z pierwszeństwa przy równej liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

Rekrutację kandydatów prowadzi się na wniosek rodziców złożony do szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły można wypełnić na dwa sposoby:

 - elektronicznie: na stronie internetowej naboru, po wypełnieniu w Internecie, wydrukowaniu i podpisaniu należy go złożyć w szkole,

 - ręcznie: po pobraniu papierowej wersji formularza ze strony internetowej naboru należy go wypełnić i po podpisaniu przez rodzica złożyć w szkole.

Kandydat zainteresowany więcej niż jednym oddziałem w wybranych szkołach, we wniosku określa kolejność wybranych oddziałów od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna, która weryfikuje złożone wnioski wraz z załącznikami, ustala punkty na podstawie kryteriów oraz ustala kolejność przyjęć do poszczególnych oddziałów.

Kandydat może sprawdzić wyniki kwalifikacji na stronie internetowej naboru.

Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do danego oddziału w szkole potwierdza wolę uczęszczania do szkoły i w dniach od 23 do 30 lipca 2021r. składa: oryginał świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli wcześniej go nie dostarczył), oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli wcześniej go nie dostarczył), oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

Niezłożenie w ustalonym terminie oryginałów dokumentów oraz brak potwierdzenia woli nauki w szkole jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.

 Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów przyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów komisja rekrutacyjna zamieszcza w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

O przyjęciu ucznia do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminów, punktów za oceny z czterech  przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz punktów dodatkowych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

  1. Punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, (max 100 pkt)

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując: współczynnik 0,35  dla języka polskiego i matematyki oraz współczynnik 0,3 dla języka obcego.

  1. Punkty za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się za ocenę z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych: geografii i historii

Uwaga: Przy obliczaniu punktów spośród podanych przedmiotów będą brane pod uwagę dwie najwyższe oceny.

  1. Oceny z przedmiotów wymienionych w punkcie 2 zostaną przeliczone na punkty (maksymalnie 72 pkt.) w sposób następujący:

celujący            - 18 pkt.

bardzo dobry     - 17 pkt.

dobry               - 14 pkt.

dostateczny       - 8 pkt.

dopuszczający   - 2 pkt.

  1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 pkt., w tym:

1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.,
2) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 pkt., w tym:

2.1 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

2.2 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.,

2.3 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   -    7 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    -   5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego    - 7 pkt.,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    -  5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     -  3 pkt.,

2.4 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -10 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -7 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej               - 7 pkt.,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej        - 3 pkt.,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej                   - 2 pkt.

2.5 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2.1- 2.4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowy   -     4 pkt.,

- krajowym             -     3 pkt.,

- wojewódzkim        -    2 pkt.,

- powiatowym         -    1 pkt.

Wykaz konkursów, o których mowa powyżej publikuje Podkarpacki Kurator Oświaty w załączniku  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3). za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu       - 3 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych za kryteria podstawowe, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym takiej samej liczby punktów, po uwzględnieniu preferencji określonej w punkcie 5 bierze się pod uwagę łącznie kryteria ustawowe o charakterze różnicującym:

1) wielodzietność rodziny kandydata - oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Zapraszamy serdecznie!