Lp.

Forma

Tematyka

Termin

1.

Zebranie w klasach

1.Wybory Rad Klasowych oraz wybory Rady Rodziców (podst. Pr – ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZU nr 80 z 2007r., poz. 542)

2.Zapoznanie z WSO, statutem szkoły, sposobem sprawdzania osiągnieć edukacyjnych uczniów, w warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, możliwości uzyskania zwolnienia z wf.

3. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia

4. Zaopiniowanie planu wychowawczego i profilaktyki na rok szkolny 2009/2010

5.Przedstawienie tematyki zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie.   

2.Zapoznanie z procedurami i harmonogramem egzaminu maturalnego (klasy III)

16 września 2020

2.

Konsultacje indywidualne

1.Informacja o wynikach nauczania i zachowania.

 

4 listopada 2020

3.

Zebranie w klasach

1.Informacja o wynikach nauczania i zachowania

2 grudzień 2020

4.

Zebranie ogólne

1.        zapoznanie rodziców z wynikami nauczania i zachowania

3 marzec 2021

5.

Konsultacje indywidualne

1.Informacje o wynikach nauczania i zachowania klasy III

14 kwiecień 2021

8.

Zebranie w klasach

1.Zapoznanie rodziców z przewidywanymi końcowymi ocenami klasyfikacyjnymi uczniów klas I i II

27 maj 2021