Lp.

Forma

Tematyka

Termin

1.

Zebranie w klasach

1.Wybory Rad Klasowych oraz wybory Rady Rodziców (podst. Pr – ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DZU nr 80 z 2007r., poz. 542)

2.Zapoznanie z WSO, statutem szkoły, sposobem sprawdzania osiągnieć edukacyjnych uczniów, w warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, możliwości uzyskania zwolnienia z wf.

3. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia

4. Zaopiniowanie planu wychowawczego i profilaktyki na rok szkolny 20017/2018

5.Przedstawienie tematyki zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie.   

2.Zapoznanie z procedurami i harmonogramem egzaminu maturalnego (klasy III)

13 września 2017

2.

Konsultacje indywidualne

1.Informacja o wynikach nauczania i zachowania.

 

8 listopad 2017

3.

Zebranie w klasach

1.Informacja o wynikach nauczania i zachowania

13 grudzień 2017

4.

Zebranie ogólne

1.Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania i zachowania

7 marzec 2018

5.

Konsultacje indywidualne

1.Informacje o wynikach nauczania i zachowania klasy III

12 kwietnia 2018

8.

Zebranie w klasach

1.Zapoznanie rodziców z przewidywanymi końcowymi ocenami klasyfikacyjnymi uczniów klas I i II

30 maj 2018