Powiat Krośnieński informuje, że na terenie parku przy ulicy Dubisa w Jedliczu prowadzone są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku „Pałacu Stawiarskich”, w którym funkcjonuje liceum ogólnokształcące jak i otaczającego terenu. W związku z tym przechodzenie przez park jak i przebywanie na nim jest surowo wzbronione i grozi niebezpieczeństwem. Prosimy mieszkańców o uszanowanie powyższej decyzji zarządcy posesji jak i wykonawcy robót.

Krosno, 2018-02-06

Informacja prasowa

 

Początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z  modernizacją  Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej oraz rewitalizacją otaczającego budynek zabytkowego parku.Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Działanie 4.4 Kultura.

W dniu 6 lutego w budynku liceum, z inicjatywy starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka z udziałem wicestarosty Adolfa Kasprzyka zorganizowano konferencję, na którą zaproszeni zostali burmistrz gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, radni powiatu Piotr Bril i Piotr Waśko, radna Rady Miejskiej w Jedliczu Anna Zaleszczuk, projektant krajobrazu Adam Zawadzki, przedstawiciel wykonawcy, którym jest FHU Zalas i lokalne media.

Jak na wstępie podkreślił starosta – Celem spotkania jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców, zwłaszcza Jedlicza, z tą informacją co zamierzamy realizować w roku 2018 w Jedliczu. Z tej przyczyny, że park do tej pory pełnił funkcję ogólnodostępną, jednak z powodu prac będzie wyłączony z możliwości korzystania, aż do zakończenia projektu. Aby nie zaskoczyć mieszkańców, chcemy za pośrednictwem władz samorządowych gminy, jak również mediów poinformować o tym społeczność lokalną.

Powiat Krośnieński otrzymał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 2 992 494,38 zł, co stanowi 85% wartości .Całość inwestycji zamknie się w kwocie 3 490 740 zł brutto.

Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 r. Na potrzeby liceum został adaptowany w 1944 r. i pełni tę funkcję do dzisiaj.Ponieważ na terenie obiektu przez wiele lat nie przeprowadzano kompleksowych prac renowacyjnych, budynek wraz z parkiem uległ postępującej degradacji i wymaga kapitalnego remontu. Intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga także park.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i zwiększenie dostępności unikalnego zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Jedliczu oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jedlicza i okolic.

Część dotyczącą przebiegu prac związanych z modernizacją budynku przedstawił wicestarosta Adolf Kasprzyk.

Zakres prac  obejmuje m.in. remont i przebudowę budynku szkoły, prace konserwatorskie przy elewacji budynku, remont tarasu, wymianę pokrycia dachowego, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz części więźby dachowej. Projekt zakłada takżewykonanie oświetlenia budynku z zewnątrz, w celu wyeksponowania zabytku i monitoring terenu parku.  Powstanie także izba muzealna poświęcona historii rodu Stawiarskich i historii szkoły oraz jej założyciela i długoletniego dyrektora Władysława Dubisa.

Natomiast część związaną z renowacją zabytkowego parku omówił architekt krajobrazu Adam Zawadzki. Na wstępie przypomniał historię parku, którego początki sięgają połowy XVIII wieku. – Park był utrzymany w stylu francuskim, po kilkudziesięciu latach przeprojektowany zgodnie z panującymi trendami w park krajobrazowy. Sporządzona została analiza dendrologiczna drzewostanu. Spośród 830 drzew  prawie każde wymaga pielęgnacji, a część jest konieczna do wycinki. Około 80 procent są to nasadzenia i samosiewy, które nie tworzą wartości historycznej. Gospodarka drzewostanem w górnej części parku obejmuje nasadzenie nowych drzew  ok. 40 szt., nasadzenie prawie 300 krzewów, nasadzenie krzewów żywopłotowych prawie 3000 szt.,wykonanie nasadzeń róż około 500 szt. i wykonanie trawnika ponad 2000 m2 oraz wykonanie i remont alejek spacerowych, montaż elementów małej architektury i płyt kamiennych z opisami.Park po gruntownym remoncie będzie ogólnodostępny i będzie miał charakter wypoczynkowo – relaksacyjny oraz sportowy.

Projekt zadania został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na zakończenie starosta zaznaczył- Przy składaniu wniosku dopełniono wszystkich formalności i mamy nadzieję, że efekt finalny będzie nie tylko widoczny, ale przyniesie satysfakcję nie tylko nam, ale włodarzom samorządowym gminy i przede wszystkim mieszkańcom Jedlicza.

Burmistrz gminy Jolanta Urbanik dziękując władzom Powiatu Krośnieńskiego, pogratulowała sukcesu w pozyskaniu środków unijnych na tak ważne przedsięwzięcie, podkreśliła, że jest bardzo ważna i długo oczekiwana inwestycja dla wszystkich mieszkańców.

Prace zgodnie z umową zakończą się 31 sierpnia 2018 roku.

 

Ewa Bukowiecka

Rzecznik prasowy

Starostwa Powiatowego w Krośnie